Hoe werkt een erfenis?

Erfenis

De verdeling erfenis is een proces waarbij de nalatenschap van een overledene wordt verdeeld onder de erfgenamen. In het geval dat de erflater geen boedelregeling heeft getroffen, zoals: B. bij testament of erfrecht bepaalt de erfopvolging wie welk deel van de erfenis krijgt. Er is dus sprake van een erfrechtverdeling zonder testament. Wanneer een erflater overlijdt, gaat de nalatenschap door vererving over op zijn erfgenamen. In het geval dat een erflater meerdere erfgenamen nalaat, vormen deze een gemeenschap van erfgenamen totdat het vermogen is vereffend. De gemeenschap van erfgenamen erft dan gezamenlijk de nalatenschap, d.w.z. de erfgenamen zijn mede-eigenaren van alle geërfde goederen.

Om de gemeenschap van erfgenamen te kunnen ontbinden en de nalatenschap onder de erfgenamen te kunnen verdelen, moet een erfenis worden verdeeld door een erfovereenkomst die de verdeling van de nalatenschap regelt. Een erfovereenkomst vereist alleen een formeel formulier als de onderliggende transactie een formulier vereist (bijvoorbeeld notariële certificering bij eigendomsoverdracht van een onroerend goed). Als niet alle mede-erfgenamen akkoord gaan met de verdeling van de nalatenschap volgens de erfovereenkomst, kan dit worden afgedwongen door een vordering tot verdeling van de nalatenschap.

Indien een erflater meerdere erfgenamen nalaat, vormen deze juridisch gezien een gemeenschap van erfgenamen. Een gemeenschap van erfgenamen is echter in veel opzichten een ongunstige constructie, daarom moet er altijd naar worden gestreefd deze zo snel mogelijk te ontbinden. Er zijn enkele belangrijke redenen die het nadeel van de gemeenschap van erfgenamen onderstrepen. Solidariteitsaansprakelijkheid van alle erfgenamen voor schulden van de erflater

Allereerst zijn alle leden van een gemeenschap van erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Daarbij kunnen schuldeisers terugvallen op elke individuele erfgenaam en eisen dat zij hun schulden afwikkelen. De getroffen erfgenaam daarentegen kan dan zijn mede-erfgenamen naar evenredigheid gebruiken om de lasten evenredig te verdelen. In de praktijk is er echter al volop kans op stress en conflicten.

Eensgezindheid in beslissingen

In een gemeenschap van erfgenamen moeten alle beslissingen over erfenissen unaniem worden genomen. Elke erfgenaam kan dus een beslissing blokkeren, ook als hij zelf maar een heel klein deel van de erfenis kan opeisen en alle andere erfgenamen het met een beslissing eens zouden zijn.

Meningsverschillen over ondeelbaar eigendom

Meningsverschillen zijn meestal onvermijdelijk, vooral in gemeenschappen van erfgenamen met een groter aantal erfgenamen, en daarom is het altijd moeilijk om minnelijke oplossingen te vinden. Dit probleem doet zich vooral voor bij gezamenlijk geërfde eigenschappen, als men het niet eens kan worden over een verder gebruik.

Dynamiek in de gemeenschap van erfgenamen door overlijden

Indien een erfgenaam van een gemeenschap van erfgenamen overlijdt voordat een erfenis is verdeeld, gaat zijn aandeel over op zijn nakomelingen. In zo’n geval heeft een gemeenschap van erfgenamen echter meestal te maken met een groeiend aantal mede-erfgenamen, wat de gezamenlijke besluitvorming er niet eenvoudiger op maakt. Om deze redenen moet altijd worden gestreefd naar een snelle ontbinding van een gemeenschap van erfgenamen, want hoe langer het proces van de verdeling van de nalatenschap, hoe ingewikkelder en tijdrovender dit proces kan zijn. In het geval dat niet alle erfgenamen kunnen worden geïdentificeerd of niet bereikt kunnen worden, benoemt de erfrechtbank een bewindvoerder. Daarbij beheert laatstgenoemde de nalatenschap totdat een erfenis kan worden vereffend. Verder kan een erflater in zijn testament al een executeur hebben benoemd, die deze taak vervolgens op zich neemt.

De verschillende manieren om de erfenis te verdelen Om het delen van een erfenis in een gemeenschap van erfgenamen mogelijk te maken, zijn er verschillende opties die overwogen kunnen worden en die hieronder nader worden toegelicht. Voor de verdeling van de erfenis zijn in principe de volgende mogelijkheden:

  • De geschillenovereenkomst
  • De divisieveiling
  • De verkoop van erfenis
  • De erfenisregeling

Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om individuele erfgenamen vooruit te betalen en zo de kans op een minnelijke verdeling van de erfenis te vergroten.